RECEPTES

Les fonts de dades

(En construcció)

L’elaboració d’un Treball de Fi de Grau requereix que conegueu els diferents banc de dades on podreu accedir als indicadors, sèries i microdades necessàries per elaborar el vostre projecte de recerca. Entre les diferents fonts de dades a les que podem accedir, podem distingir entre les fonts estadístiques oficials que contenen indicadors socioeconòmics rellevants per a l’elaboració del nostre TFG i els Bancs d’Estudis d’Opinió Pública.

Fons Estadístiques Oficials

INE (Institut Nacional d’Estadística) http://ine.es/

IDESCAT (Institut d’Estadística de Catalunya) https://www.idescat.cat/

Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat

OECD Data https://data.oecd.org/

World Bank Open Data https://data.worldbank.org/

ONU Data http://data.un.org/

PNUD (IDH) http://hdr.undp.org/en/data

En aquest vídeo de la UOC podeu consultar l’accés a fonts de dades estadístiques https://www.youtube.com/watch?v=xRtvTS9Bqz8

Resultats Electorals

Font de dades del Ministeri d’Interior per consultar resultats eleccions a l’estat: http://www.elecciones.mir.es

Font de dades del Departament de Governació (per consultar resultats eleccions a Catalunya)  http://governacio.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_eleccions/pgov_dades_electorals/

 

Banc de dades Opinió Pública

Els baròmetres del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) que es realitzen mensualment (a excepció del més d’agost) i que contenen informació rellevant sobre cultura política, així com les enquestes pre- i postelectorals, i diferents estudis que aborden el coneixement de la realitat sociopolítica (2973) o l’estudi sobre ciutadania (3020) realitzat en col·laboració amb l’ISPP (International Social Survey Programme) http://www.analisis.cis.es/

Els baròmetres del CEO (Centre d’Estudis d’Opinió) que es realitzen trimestralment (tres onades a l’any i una enquesta sobre context polític a Catalunya) http://ceo.gencat.cat Alhora, d’interès pels estudis de cultura política, el CEO ha publicat l’Enquesta de Valors Socials i Polítics a Catalunya de 2015 (REO 798). Amb anterioritat, ja s’havia publicat “Informe sobre els valors a Catalunya: condicionants sociològics del postmaterialisme i els valors bàsics Maig 2008” (REO 418) i “Valors bàsics, circumstàncies vitals i orientacions polítiques: Estudi pilot a la província de Barcelona. Febrer 2007” (REO 374).

L’Eurobaròmetre és l’instrument de mesura de l’opinió pública que utilitzen des de 1973 les institucions europees per conèixer les opinions dels ciutadans dels vint i vuit estats membres en temes polítics, econòmics i socials. Les dades de l’Eurobaròmetre són accessibles a través del catàleg web del GESIS – Leibniz Institute for the Social Sciences https://www.gesis.org/eurobarometer-data-service/search-data-access/data-access

El Sondeig d’Opinió Catalunya que realitza amb periodicitat anual l’ICPS (Institut de Ciències Polítiques i Socials) des de 1989.  https://www.icps.cat/recerca/sondeigs-i-dades/sondeigs/sondeigs-d-opinio-catalunya

L’Enquesta Social Europea, una iniciativa de l’European Science Foundation que té per objectiu conèixer els patrons de funcionament dels ciutadans europeus i mesurar el canvi en les actituds al llarg del temps. http://www.europeansocialsurvey.org  I que està dirigida per diferents institucions acadèmiques, ocupant-se en el cas espanyol la Universitat Pompeu Fabra http://www.upf.edu/ess  L’Enquesta es va iniciar l’any 2002 i es realitza amb una periodicitat bianual. Les dades per Catalunya són analitzables a partir de la quarta onada.

Així mateix, també podem assenyalar com a font interessant per a l’estudi de la cultura política l’Enquesta Europea de Valors  http://www.europeanvaluesstudy.eu/ una inciativa promoguda pel Grup Europeu de Valors (European Value Study) que té per objectiu obtenir dades sobre els valors dels europeus respecte la família, la feina, la política i la religió i s’han realitzat quatre onades. Actualment, ja s’han fet tres onades permeten una comparativa entre les diferents societats europees i està elaborant-se la quarta onada.

També podem destacar l’Enquesta Mundial de Valors http://www.worldvaluessurvey.org/ una investigació mundial sobre els canvis socioculturals i polítics dirigida per Ronald Inglehart. Des de l’any 1981 quan s’inicia s’han dut a terme sis onades (1981, 1990-91, 1995-96, 2000-01, 2005-07, 2010-11) i actualment s’està duent a terme la setena (2017-2018).

Altres banc de dades especialitzats

Comparative Study of Electoral System: projecte que té per objectiu comparar el comportament electoral en diferents països del món. En la darrera onada (2011-2016) hi van participar 29 estats. http://www.cses.org/ 

Manifesto Project: per analitzar el contingut dels diferents programes electorals dels partits polítics https://manifesto-project.wzb.eu/ 

Freedom House: per avaluar l’estat de la democràcia als diferents estats del món https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2018

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.