APUNTS

APUNT 0: El Treball de Fi de Grau en Ciències Polítiques

Els Treballs de Fi de Grau (TFG) són projectes de recerca elaborats amb la supervisió d’un tutor o tutora on es demana a l’alumne que apliqui els coneixements, habilitats i competències que ha adquirit al llarg dels seus estudis. La seva inclusió com a requisit obligatori per a la finalització del grau deriva del procés de convergència cap a la creació un Espai Europeu d’Educació Superior iniciat amb la Declaració de Bolonya (1999) i desenvolupat a l’estat espanyol amb l’aprovació del Reial Decret 1393/2007 de 29 d’octubre on s’estableix que tots els estudis universitaris oficials han d’incloure obligatòriament l’elaboració i defensa d’un treball final, ja sigui de grau, de màster o doctoral. Aquest procés de convergència no suposa únicament una reforma de caràcter estructural de l’ensenyament superior per facilitar la seva harmonització a escala europea, sinó també un canvi d’orientació del paradigma docent que  passa a estar centrat en la formació i adquisició de competències  i a situar l’alumne al centre del procés d’aprenentatge. Dins aquest canvi de paradigma, el TFG adquireix un rol fonamental en tant ha d’estar orientat a l’avaluació de competències associades al títol.  S’espera doncs que un TFG sigui exigent i rigorós, estigui ben redactat i formalment ben estructurat. Per obtenir el títol de , els estudiants han de realitzar un treball de final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals adquirides en el decurs dels estudis i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis i que d’acord amb el capítol III del RD 1393/2007 ha de tenir “un mínim de 6 crèdits i un màxim del 12,5 per cent del total dels crèdits del títol”.

Cada universitat, ha desenvolupat la seva pròpia regulació que regula les normes de presentació dels Treballs de Fi de Grau. En el cas de la Universitat de Girona, podeu consultar-la en el següent enllaç:

Normativa marc reguladora del Treball de Final de Grau i del Treball Final de Màster (aprovada pel Consell de Govern en la sessió 6/12, de 26 de juliol de 2012)

Així mateix, cada Departament/Àrea d’Estudis acostuma a elaborar unes pautes específiques que us poden ser d’utilitat per elaborar el vostre TFG. En el cas de l’Àrea de Ciència Política de la UdG podeu consultar-les en el següent enllaç:

Pautes Treball Fi d Grau. Ciències Polítiques i de l’Administració

Abans d’iniciar l’elaboració del vostre TFG, és important que repasseu la normativa de la vostra associat i les pautes del vostre Departament, i que consulteu qualsevol dubte que tingueu al vostre tutor/a o coordinador/a d’estudis.