APUNTS

APUNT 4: La formulació dels objectius de recerca

Els objectius són els que precisen què pretenem aconseguir en la nostra investigació i com pretenem fer-ho. La seva formulació ha de ser el màxim de clara, precisa, concisa i delimitada i han d’estar alineats amb la construcció del problema, la pregunta, la justificació de la recerca i el disseny metodològic que emprarem.

En una investigació podem distingir entre tres tipus d’objectius:

L’Objectiu General

L’Objectiu general ha d’estar alineat amb la pregunta de recerca i expressa el seu propòsit, allò que volem saber, conèixer, explicar.

De fet, una bona estratègia per formular l’objectiu general es reescriure la pregunta de recerca incorporant un verb en infinitiu (conèixer, explicar, descriure, comparar…).

Els objectius específics

Representen una descomposició de l’objectiu general en diferents fites que ens han de permetre arribar a l’objectiu general. Cal no confondre els objectius específics amb accions que durem a terme per fer la nostra recerca, per exemple : fer un marc teòric, passar un qüestionari no són objectius específics.

Els objectius operatius

Són els resultats que s’espera obtenir de la nostra recerca en termes d’impacte. Són quantificables, mesurables i directament verificables. Aquests últims es vinculen més a projectes d’intervenció i no acostumen a aparèixer en treballs de recerca acadèmics a no ser que estigueu desenvolupant una investigació-acció.

Criteris que han de complir els objectius:

 1. Els objectius han d’estar alineats amb la pregunta de recerca.
 2. Els objectius no fan referència a accions sinó a metes que hem de satisfer.
 3. Si tenim una sola pregunta de recerca, tindrem un únic objectiu general.
 4. Els objectius específics representen una descomposició de l’objectiu general (s’aconsella que siguin entre tres i sis)
 5. Els objectius específics no s’han de confondre amb les etapes d’un procés de recerca (elaborar el marc teòric, passar un qüestionari,…)
 6. Els objectius específics ens guiaran en l’elaboració del el disseny d’investigació.
 7. Els objectius es formulen a través de verbs amb infinitius que indiquen una determinada acció que s’ha de satisfer.
 8. Procurarem que cada objectiu contingui un únic verb en infinitiu, ja que si no és molt possible que estiguem referint-nos a dos objectius diferents (per exemple no és el mateix identificar que comparar).

Per construir els objectius de la nostra recerca ens podem guiar per aquest quadre de verbs adaptat de la taxonomia de Bloom utilitzada per classificar objectius d’aprenentatge, però que poden ser-nos útils per la formulació dels nostres objectius de recerca.

En aquest sentit, és important diferenciar aquells verbs que fan referència a fites d’ordre general (conèixer, estudiar, comprendre, explicar,…) que utilitzem preferentment per a la construcció dels objectius generals, si bé també poden ser utilitzats en la formulació d’objectius específics, d’aquells altres verbs (comparar, comparar, mesurar, distingir, identificar…) que fan referència a fites més concretes, i que per tant cal fer servir preferentment per a redactar els nostres objectius específics.

Coneixement Comprensió Aplicació Anàlisi Síntesi Avaluació
Conèixer

Definir

Llistar

Nombrar

Identificar

Estudiar

Predir

Associar

Resumir

Descriure

Distingir

Comparar

Aplicar

Demostrar

Examinar

Modificar

Resoldre

Construir

Separar

Ordenar

Explicar

Comparar

Analitzar

Inferir

Categoritzar

Combinar

Integrar

Dissenyar

Desenvolupar

Formular

Comprendre

Mesurar

Valorar

Justificar

Seleccionar

Argumentar

Concloure

 

 

Finalment, tingueu en compte alhora de redactar els vostres objectius que l’elecció dels verbs mai no és casual. Si utilitzem verbs com explicar, mesurar, inferir, predir,… estem emmarcant-nos en una recerca quantitativa possiblement de caire positivista. En canvi, si optem per verbs com comprendre, conèixer,.. estem situant-nos en un paradigma de recerca de caire més interpretatiu.

EXERCICI D’IDENTIFICACIÓ D’OBJECTIUS

Identifica quin es l’objectiu general (i transforma’l en una pregunta de recerca) així com quins són els objectius específics d’aquesta investigació:

Identificar circumstàncies personals i familiars dels col·lectius analitzats

 • Conèixer les relacions socials  que s’estableixen entre joves migrants als centres educatius de la província de Granada.
 • Conèixer les característiques personals i familiars del col·lectius analitzats
 • Conèixer les expectatives d’ordre personal i social de l’alumnat d’origen no espanyol a la província de Granada.
 • Identificar el desenvolupament de competències interculturals que serveixen de base a la constant reconstrucció de la identitat col·lectiva.

Per aprofundir en la redacció dels objectius podeu llegir,

Vázquez, Féix (2009) Protocolo orientativo para la redaccion de una propuesta de investigación. Departament de Psicologia Social. Universitat Autònoma de Barcelona.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.