RECEPTES

RECEPTA 3: Com citar? Els estils de citació

Conèixer un estil de citació i aprendre a usar-lo correctament és una de les competències imprescindibles que heu de desenvolupar en el vostre procés de formació com a futurs/es científics/ques socials. Si fa uns anys encara hi havia certa llibertat alhora d’escollir com citar i referenciar els treballs acadèmics, actualment cada cop més departaments tendeixen a demanar que els treballs, i en particular es TFG, compleixin un estil de citació determinat d’acord amb els criteris emprats per les revistes científiques.

No heu d’entendre aquesta demanda com un caprici del vostre tutor/a o del Departament, sinó com la possibilitat de millorar la presentació, lectura i avaluació del vostre TFG. L’estandarització dels estils de citació no només serveix per estructurar millor els vostres treballs, sinó que permetrà als vostres lectors/es cercar fàcilment aquelles referències heu inclòs, alhora que facilitarà el treball d’avaluació de la vostra recerca, al permetre contrastar la rellevància i comprensió de les fonts utilitzades. És per aquest motiu que el tribunal que avalui el vostre treball us exigirà que seguiu correctament un estil de citació i aquest serà un dels criteris que es tindrà en compte alhora de puntuar-lo.

En aquesta recepta aprendrem com citar correctament seguint les normes de l’APA (American Psychological Association) que han esdevingut l’estil de citació més comú en les revistes acadèmiques de ciències socials. La normativa APA, que actualment va per la seva sisena edicació, és un estil de citació especialment extens i detallat que inclou des de com referenciar un llibre o un tweet, fins a definir quin és format que han de seguir les taules o l’ús d’acrònims i de determinats signes de puntuació. Tanmateix, per l’elaboració d’un TFG és suficient conèixer com es cita i es referencia els suports més habituals (un llibre, el capíto d’un llibre, un article acadèmic,…).

Això no obstant, cal tenir present que existeixen a més de l’APA altres estils de citació, i cada Departament pot tenir les seves preferències; per la qual cosa, és aconsellable cal que abans de lliurar el vostre TFG us informeu de quines són els estils de citació acceptats en el vostre Departament. Al final d’aquesta recepta, trobareu enllaços a altres estils com Vancouver, Harvard, Chicago o MLA (Modern Language Association).

Separa les cites de les referències bibliogràfiques

En primer lloc, és necessari diferenciar clarament les cites que ubiquem dins el cos i l’apartat de referències bibliogràfiques que s’inclou de forma separada en un apartat al final del document abans dels Annexos. En alguns llibres o articles antics haureu observat que les cites abans es posaven a peu de pàgina, aquesta tendència és desaconsellada per l’APA que prefereix una estructura clarament diferenciada, a més d’aconsellar que les notes a peus de pàgina es redueixin a la mínima extensió.

En segon lloc, és necessari que totes les cites incloses en el cos del text estiguin incloses a l’apartat corresponent de referències bibliogràfiques, i que totes les referències estiguin degudament citades en el text. Així doncs, l’apartat de referències bibliogràfiques no és un llistat d’aquells articles o llibres que heu llegit, el que no té cap rellevància científica, sinó un apartat del vostre document on s’inclouen les referències que heu citat en el text per fonamentar la vostra argumentació.

En tercer lloc, cal tenir present quan referenciem les cites el nombre d’autors/es de la referència. Quan és un únic autor/a el referenciarem com (Fraser, 2015); quan són dos autors/es ho farem separades pel símbol & (Butler & Fraser, 2017); quan són tres, quatre o cinc autors/es ho separarem els primers amb una coma i el darrer amb el símbol & (López, Peterson & Platero, 2014), quan es tracti de sis o més autors/es posarem el cognom del primer/a seguit de et al. –abreviatura de i altres- (Martí et al., 2017)

Finalment, és necessari que totes les idees, conceptes, teories o fragments textuals que no siguin vostres apareguin degudament citats o referenciats, d’altra forma estaríem incorrent en un plagi, el que no només constitueix una pràctica deshonesta i repudiada dins el món científic, sinó que és motiu suficient per suspendre el vostre TFG.

Cites o parafraseges?

Alhora de citar una teoria, definició o concepte d’un altre autor/a tenim dues possibilitats o fer una cita textual, també anomenada cita directa, o fer una cita parafrasejada, el que també es coneix amb el nom de paràfrasi. La cita textual és aquella que reprodueix literalment el text d’un autor/a ; en canvi, la paràfrasi es dóna quan som nosaltres qui expressem amb les nostres paraules les idees o conceptes d’un autor/a. En el cas de les cites textuals, diferenciarem entre aquelles que tenen quaranta paraules, que escriurem entre cometes, i aquelles que tenen 40 paraules o més, que introduirem un bloc separat. Així mateix, diferenciarem també entre aquelles cites que posen l’èmfasi en l’autor i aquelles que posen l’èmfasi en el contingut. Veiem alguns exemples;

Cites textuals de menys de 40 paraules (èmfasi en l’autor/a)

Èmfasi en l’autor/a

Introduïm abans de la cita textual els cognoms dels autors/es i entre parèntesi de l’any de publicació, dos punts i el número de pàgina.

López, Peterson i Platero (2014:61) consideren que per incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques públiques cal “tomar en consideración en cada una de las fases de la política la diversidad de experiencias, situaciones, espacios, etc., de hombres y mujeres, así como la heterogeneidad de situaciones.”

Èmfasi en el contingut

Introduïm al final de la cita textual entre parèntesi el/s cognom/s de l’autor/a, seguit de l’any de publicació, dos punts i el número de pàgina.

La incorporació de la perspectiva de gènere en polítiques públiques suposa “tomar en consideración en cada una de las fases de la política la diversidad de experiencias, situaciones, espacios, etc., de hombres y mujeres, así como la heterogeneidad de situaciones.” (López; Peterson & Platero, 2014:161)

Cites textuals de 40 paraules o més

Quan tenen més de 40 paraules aquestes inseríem el text com un bloc apart, amb salt de línia i una sagnia d’aproximadament 5 espais (1,27cm)

Èmfasi en l’autor/a

Tal i com afirma Vergé (2014:100) el comportament polític té per objectiu estudiar:

cómo los individuos se implican en el proceso político, es decir, cómo, cuándo y porqué la ciudadanía acude a las urnas, establece un contacto con quienes desempeñan una función pública, se adhiere a asociaciones o se informa y discute sobre política, entre otras acciones.

Èmfasi en el contingut

El comportament polític té por objectiu estudiar

cómo los individuos se implican en el proceso político, es decir, cómo, cuándo y porqué la ciudadanía acude a las urnas, establece un contacto con quienes desempeñan una función pública, se adhiere a asociaciones o se informa y discute sobre política, entre otras acciones. (Vergé, 2014:100)

Cites parafrasejades o paràfrasis

Són aquelles cites on es reprodueix la idea o teoria de l’autor expressant-la amb es nostres pròpies paraules. Al no anar entre cometes no existeix un límit de paraules ni és obligatori indicar el número de pàgina. Veiem un exemple,

Èmfasi en l’autor/a

En el seu estudi sobre el municipalisme alternatiu a Catalunya, Ubasart (2012) distingeix entre aquelles candidatures que tenen el seu origen durant la transició i aquelles altres que es formen dins l’onada de protesta marcada per l’inici del moviment antiglobalització.

Èmfasi en el contingut

Alhora d’analitzar l’evolució el municipalisme alternatiu a Catalunya podem distingir aquelles candidatures que tenen el seu origen durant la transició i aquelles altres que es formen dins l’onada de protesta marcada per l’inici del moviment antiglobalització (Ubasart, 2012).

Com referenciar?

Fins aquí hem vist com citar al cos del text, ara veurem quines normes ha de complir l’apartat de referències bibliogràfiques és important que seguim les següents normes.

  • Les referències han d’anar ordenades alfabèticament d’acord amb el cognom de l’autor/a.
  • Quan hi ha dos autors/es o més, el darrer autor/a anirà precedit del símbol & i els anteriors separats per comes.
  • Els autors/es hem de referenciar-los en el mateix ordre amb el què apareixen a la publicació.
  • En el cas de referències d’un mateix autor/a aquestes aniran ordenades sempre de les més antigues a les més recents.
  • En el cas de referències que tenen un mateix autor/a i d’un mateix any, les diferenciarem amb lletres minúscules. Així la primera seria (2018a), la segona (2018b) i així successivament.
  • En el cas que l’autor/a sigui editor o coordinador del llibre afegirem coord. en cas que sigui coordinador/a o ed. en cas que sigui editor/a

Finament, veurem com referenciar els formats mes habituals en un TFG:

Llibres (d’un sol autor/a)

Cognoms, A. (Any). Títol. Lloc: Editorial.

Fraser, N. (2015). Fortunas del feminismo. Madrid: Traficantes de Sueños.

Llibres (més d’un autor/a)

Cognoms, A., Cognom, B. & Cognom, C. (Any) Títol. Lloc: Editorial.

Valles, J.M. & Martí, S. (2015). Ciencia política. Un manual. Barcelona: Ariel

Capítol de llibre

Cognoms, A., Cognom, B. & Cognom, C. (Any). Títol del capítol. A A. Cognom (Ed.), Títol del llibre (pp.xx-xx). Lloc: Editorial.

Martí, M. & Bonet, J. (2008). Planning from below in Barcelona. A K. Shaw (Ed.) Whose Urban Regeneration? An internation comparison of Urban Regeneration Strategies (pp.118-128). London-New York: Routledge.

Article Acadèmic

Cognom, A., Cognom, B. & Cognom, C. (Any) Títol de l’article. Revista periòdica, volum(número), pp.

Biglia, B. & Vergés, N. (2016) Cuestionando la perspectiva de género en las investigaciones. Revista d’Innovació i Recerca en Educació, 9(20), 12-29.

Treballs de Final de Grau, Tesi de Final de Màster, Tesi Doctoral

Cognoms, A. (Any) Títol. (Treball de final de grau, Tesi de final de màster, Tesi doctoral) Universitat. Lloc.

Piñeiro, E. (2013). Gestión y urbanización del procomún en el entorno rurbano de la ciudad de Vigo. Una mirada feminista. (Tesi de final de màster). Institut Universitari d’Estudis de Dones i Gènere. Barcelona.

Paleo, N. (2015). Las políticas municipales de género. Nivel de desarrollo y variables explicativas en el caso gallego. (Tesis doctoral).Universidade de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela.

Informe Tècnic

Cognoms, A. (Any) Títol de l’informe. Lloc: Organisme o Entitat.

Vergés, N. (coord.) (2017) Redes sociales en perspectiva de género: guia para conocer y contrarestar las violencias de género on-line. Sevilla: Instituto Andaluz de Administración Pública

Document electrònic

Cognom, A. (Any). Títol del document. Recuperat el data d’accés de http://www.xxx.xxx

Bonet, J. (2018) APUNT 6: Com elaborar un TFG teòric en Ciències Polítiques?. Recuperat el 30 de març de 2018 de http://www.eltefege.eu/index.php/2018/03/24/apunt-6-com-elaborar-un-tfg-teoric-en-ciencies-politiques/

Aquests són els formats més clàssics que emprareu en un TFG. Tanmateix, cal tenir present que existeixen molts altres formats que no hem considerat com un article de premsa, una entrada en un post, un tweet, un element multimèdia, un enregistrament de vídeo, un registre sonor,… A la web http://www.apastyle.org trobareu referències detallades sobre com heu de citar cadascun d’aquests formats.

Així mateix, cal tenir en compte que malgrat hem seguit el criteri tradicional de referenciació, cada dia és més comú incloure també el nom de l’autor/a enlloc de la seva inicial –quan la revista o departament així ho permet- a fi de lluitar contra la invisibilització de les dones en la producció científica. Així, les referències anteriors podrien ser canviades per Vergé, Tània; Martí, Salvador; Ubasart, Gemma; Bonet, Jordi; Piñeiro, Eloisa; Biglia, Barbara, Vergés, Núria,…

En aquesta recepta hem vist només els formats més clàssics que poden aparèixer en un TFG. Si us interessa una referència més extensa podeu consultar els següents enllaços:

Estil APA (Biblioteca de la UdG)

Estil Vancouver (Biblioteca de la UdG)

Estil MLA (Biblioteca de la UdG)

Estil Harvard (Biblioteca de la UdG)

Estil Chicago

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.