APUNTS

APUNT 11: L’elaboració del Pla de Recerca

Un cop formulats els objectius i orientat com ha de ser el disseny metodològic, és molt aconsellable que elaborem un pla de treball on s’especificaran les diferents fases i tasques de què consta la nostra recerca. Penseu que aprendre a planificar una recerca és una competència necessària en el nostre procés de formació com a investigadors/es, a més d’una eina molt útil per fer el seguiment i avaluació de la nostra recerca.

Així doncs, la confecció d’un bon pla de treball ens ha d’ajudar a assolir tres finalitats:

 • Avaluar la viabilitat del projecte de recerca en el termini fixat i els recursos disponibles. Penseu que aquest serà un dels punts que tindran en compte els avaluadors/es del projecte, ja que un projecte pot estar molt ben armat, però rebre una avaluació negativa en tant es considera que no pot ser executat en el període de temps determinat.
 • Guanyar en eficiència a l’identificar les diferents tasques que formen part del nostre projecte de recerca i establir la seva durada, la millor ordenació i l’existència o no de solapaments.
 • Fer un seguiment i control del grau de compliment del nostre projecte de recerca, a fi i efecte que aquest pugui ser lliurat en el termini fixat.

Sovint, aquest pla de treball tindrà la forma d’un cronograma, també anomenat Diagrama Gantt, que consisteix en l’elaboració d’una taula de doble entrada on hi ha tantes files com tasques a realitzar (agrupades o no en fases) i tantes columnes com unitats temporals que volem controlar (trimestres, mesos, setmanes,…). Com a resultat de la intersecció d’una fila i una columna, tindrem diferents cel·les que corresponen a la unitat temporal que assignem a cada tasca. Així, per indicar la durada d’una tasca ombrejarem –o ratllarem-  les cel·les que corresponen al període de temps assignat, tal i com s’indica a la Figura 1

Figura 1. Cronograma

Com construir un cronograma?

 1. Establiu els límits temporals del cronograma: quan comença i quan acaba. (Donat que el cronograma és una eina de planificació, és lògic que els dos límits estiguin en el futur.)
 2. Decidiu quina serà la vostra unitat temporal (trimestre, mes, setmana,…). Normalment, per l’elaboració d’un TFG les unitats més aconsellables són la de mes i la de setmana.
 3. Descomponeu el vostre projecte de recerca en les diferents tasques a realitzar. (A no ser que se us demani específicament, no cal incloure en un cronograma les tasques ja realitzades: p.ex. si ja heu decidit el tema, elaborat la pregunta,… aquestes tasques no han d’anar incloses en el cronograma)
 4. Ordeneu la seqüencia de les tasques i identifiqueu si hi ha solapaments, discontinuïtats,… (aquestes no tenen perquè eliminar-se necessàriament, de fet poden ser en alguns casos imprescindibles, però és necessari controlar-les).
 5. Assigneu a cada tasca una durada temporal específica que sigui factible en funció dels recursos i el temps que podeu dedicar a cada tasca. En aquest sentit, podeu decidir que en etapes crítiques –com l’execució del treball de camp- el cronograma sigui més detallat (p.ex. passant del nivell mensual al setmanal)
 6. Elaboreu una taula de doble entrada on les tasques corresponen a les files i les unitats temporals a les columnes. Ubiqueu les vostres tasques amb les corresponents unitats temporals a la taula, i mitjançant barres horitzontals indiqueu l’inici i la finalització de cada tasca.
 7. Un cop elaborat la taula, feu una avaluació global del diagrama intentant respondre a les següents preguntes:
  1. ¿És aquesta planificació coherent?
  2. ¿És aquesta planificació realista?
  3. ¿És aquesta planificació viable en funció dels recursos disponibles?
  4. ¿És una planificació absolutament rígida, o tindria cert marge per modificar-la si sortís algun imprevist?
  5. ¿Seguir la planificació em permet assolir el meu objectiu en el termini previst?
 8. Finalment, un cronograma té sentit en tant en quant som capaces de fer-ne un seguiment. Per descomptat, en l’elaboració d’un projecte de recerca sempre pot haver imprevistos, i potser que haguem de refer el cronograma. Tenir-lo sempre present és la millor garantia per saber que podrem acabar el projecte en el termini indicat.

Per a la realització del cronograma d’un TFG és suficient utilitzar el programa d’edició de taules del vostre processador de textos o un full de càlcul tipus excel. Per projectes de recerca més avançats on intervenen diferents grups i tenen durades temporals més llargues que un  TFG existeixen programes de planificació més detallats com MsProject, Wrike, Hansoft, G-Planner, Celoxis, GantPro,…

A més del cronograma, també ens pot ser útil elaborar un índex o esquema de continguts, que ens servirà per guiar-nos en l’elaboració de la nostra recerca.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.