El procés de Recerca

 

FASES TASQUES
Plantejament i delimitació Elecció i delimitació del tema de recerca

Inscripció en un paradigma de recerca

Construcció del problema de recerca

Delimitació de l’àmbit, l’abast i/o la població i/o participants

Elaboració de la pregunta de recerca

Revisió teòrica i antecedents (estat de l’art) i creació del marc teòric conceptual

Establiment dels objectius i hipòtesis Formulació dels objectius generals i específics

Formulació de les hipòtesis (per recerques quantitatives) o dels supòsits de recerca (per recerques qualitatives).

Selecció de l’estrategia metodològica i del disseny Determinació del disseny metodològic

El procediment de mostreig i la selecció de la mostra

Determinar les variables a estudiar i operacionalització de les variables, (especialment quan es tracta d’una recerca quantitativa)

Pla de treball i cronograma de la recerca

Preparació dels instruments de recollida d’informació (qüestionaris, guions d’entrevista, pautes d’observació…)

Previsió del tipus d’anàlisi que es farà amb les dades

Criteris ètics

Execució del disseny: treball de camp i anàlisi Recollida d’informació, depuració arxiu i codificació

Anàlisi de les dades, aplicació de les proves estadístiques (quan correspongui), detecció de relacions, construcció de tipologies,…

Presentació de resultats

Conclusions sobre objectius, hipòtesis o preguntes de recerca Reflexió sobre els resultats obtinguts en relació als objectius/pregunta de recerca  i reanàlisi de les dades

Elaboració de les conclusions

Redacció final de l’informe

Presentació pública dels resultats

Disseminació i devolució de la recerca.