L’estructura del TFG

En aquest apartat trobareu un possible esquema dels apartats que hauria de contenir un TFG i que podeu adaptar-lo a les vostres necessitats, als consells del vostre tutor/a i als requeriments formals de presentació del projecte per part del vostre Departament.

PROJECTE DE RECERCA

PORTADA

A la portada ha de constar el títol del vostre treball, el vostre nom i cognoms, el Departament, la Universitat, el nom del vostre tutor/a i la data de lliurement del TFG.

ÍNDEX 

Totes les pàgines haurien d’estar numerades i incloure un índex. És aconsellable que el genereu automàticament a través del vostre processador de textos i recordeu d’actualitzar-lo. L’index ha de contenir els títols dels apartats de què constarà el vostre TFG.

RESUM (ABSTRACT)

El resum acostuma a incloure els següents aspectes: breu descripció de la problemàtica abordada; els objectius de l’estudi; la metodologia utilitzada i breu descripció dels resultats i conclusions.  No hauria de superar les 200 paraules i en alguns Departaments es demana que l’abstract aparegui també traduït a l’anglès.

INTRODUCCIÓ 

En aquest apartat haureu de fer una breu introducció del TFG. Elements que pot incloure: quin va ser el vostre interès inicial, justificar perquè es tracta d’un tema académica/social/políticament rellevant,

PLANTEJAMENT DEL PROBLEMA 

En aquest apartat es recomana fer una descripció clara, precisa i completa de la naturalesa i magnitud del problema,  i justificar la necessitat de la investigació, així mateix, és important poder identificar clarament la pregunta d’investigació que es vol respondre.

Elements que pot incloure: la identificació de l’àrea del coneixement del problema d’investigació, la formulació i descripció del problema d’investigació, la fonamentació del problema d’investigació, la justificació del problema d’investigació i l’abast/limitacions de la investigació

OBJECTIUS

En aquest apartat heu d’especificar els objectius generals i els objectius específics. Amdós indiquen que s’espera obtenir amb la investigació i han d’estar enunciats amb claredat i de tal forma tal que puguin ser avaluats en finalitzar la investigació. Recordeu que els objectius han de ser coherents amb el problema d’estudi, la hipòtesi i amb la metodologia que es proposa i que no s’han de confondre objectius amb activitats o procediments metodològics.

MARC TEÒRIC REFERENCIAL I CONCEPTUAL

Aquest apartat inclou una breu síntesi del context general en el qual s’ubica el tema de la proposta, quin és l’estat actual del coneixement al voltant d’aquest tema, les debilitats i fortaleses de les diferents teories que aborden el tema, així com la identificació i construcció teòrica dels conceptes que en formaran part i les relacions lògiques entre aquest.

DISSENY METODOLÒGIC

En aquest apartat ha de reflectir l’estructura lògica del procés d’investigació des de l’elecció d’un enfocament metodològic específic fins a com s’analitzaran, interpretaran i presentaran els resultats. En conseqüència, ha de reflectir l’articulació entre la hipòtesi, els objectius i els procediments per a complir aquests objectius. S’ha d’indicar el procés a seguir en la recol·lecció de la informació, així com en l’organització, sistematització i anàlisi de les dades.

Depenent del disseny d’investigació adoptat pot incloure: la determinació del tipus d’investigació, les característiques de la població objecte d’estudi, les tècniques de mostreig utilitzades, les tècniques i instruments emprats per a la recollida de dades, els procediments d’anàlisi de dades que s’utilitzaran, la definició de conceptes, l’operacionalització de variables i la formulació de les hipòtesis d’estudi (quan correspongui).

EXPOSICIÓ DE RESULTATS

Aquest apartat inclou l’exposició dels principals resultats obtinguts en l’estudi i com aquests es relacionen amb la pregunta d’investigació. Per conferir credibilitat a la recerca és important que s’incloguin les taules, les proves estadístiques emprades i els gràfics més rellevants en el cas de recerques quantitatives, així com els fragments de transcripció (verbatim) i els codis generats en el cas de les recerques qualitatives.

DISCUSSIÓ DE RESULTATS I CONCLUSIONS

En aquest apartat s’evidencia de quina manera els resultats obtinguts han contribuït a respondre la pregunta de recerca, posareu en relació aquests resultats amb el marc teòric desenvolupat. Alhora, podeu incloure: les principals contribucions i limitacions del vostre projecte, així com apuntar futures línies de recerca que es desprenen dels resultats obtinguts en la investigació.

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Aquest apartat ha d’incloure les referències bibliogràfiques del projecte en un format de citació estàndard (APA, Chicago, Harvard,…). Recordeu que heu de revisar que totes les obres que apareguin referenciades en el projecte a fi que estiguin recollides dins l’apartat de referències bibliogràfiques.

ANNEXOS

En els annexos podeu incloure aquella informació que considereu útil per acompanyar el vostre projecte de recerca: qüestionari, marginals, taules annexes, transcripció de les entrevistes realitzades, llibre de codis,…