APUNTS

APUNT 11: L’elaboració del Pla de Recerca

Un cop formulats els objectius i orientat com ha de ser el disseny metodològic, és molt aconsellable que elaborem un pla de treball on s’especificaran les diferents fases i tasques de què consta la nostra recerca. Penseu que aprendre a planificar una recerca és una competència necessària en el nostre procés de formació com a investigadors/es, a més d’una eina molt útil per fer el seguiment i avaluació de la nostra recerca. Continue reading “APUNT 11: L’elaboració del Pla de Recerca”

APUNTS

APUNT 9: La formulació de les hipòtesis i proposicions

Un cop hem determinat el tema, l’hem concretat en una pregunta i hem establert els objectius, podem proposar una temptativa de resposta a la nostra pregunta de recerca que ens servirà per definir el model d’anàlisi. Aquesta temptativa de resposta pot adoptar la forma d’una hipòtesi o d’una proposició, depenent de si el nostre enfoc de recerca: quantitatiu o qualitatiu. En cas que utilitzem mètodes mixtos, podem formular hipòtesis en la part quantitativa i proposicions en la part qualitativa. Continue reading “APUNT 9: La formulació de les hipòtesis i proposicions”

APUNTS

APUNT 8  L’operacionalització de conceptes

El camí cap a la producció de coneixement científic opera sovint en una doble direcció: d’una banda, a través de la conceptualització que és el procés que va de l’evidència empírica a la formació dels constructes teòrics que anomenem conceptes, tal i com hem vist en l’apunt dedicat a l’elaboració del marc teòric, i de l’altra cap l’operacionalització, que consisteix en transformar aquests conceptes de manera que podem operar amb ells en una recerca empírica. Continue reading “APUNT 8  L’operacionalització de conceptes”

APUNTS

APUNT 7: El disseny metodològic

El disseny metodològic és aquell apartat on especifiquem les passes que haurem de seguir per donar una resposta fonamentada a la nostra pregunta de recerca. De fet, la paraula mètode prové del grec methodos, que significa el camí o la via que ens permet arribar a un destí, per tant podem entendre el disseny metodològic com el traçat del camí que nosaltres considerem més idoni per arribar a la meta o objectiu que ens hem fixat. Continue reading “APUNT 7: El disseny metodològic”