APUNTS

APUNT 0: El Treball de Fi de Grau en Ciències Polítiques

Els Treballs de Fi de Grau (TFG) són projectes de recerca elaborats amb la supervisió d’un tutor o tutora on es demana a l’alumne que apliqui els coneixements, habilitats i competències que ha adquirit al llarg dels seus estudis. La seva inclusió com a requisit obligatori per a la finalització del grau deriva del procés de convergència cap a la creació un Espai Europeu d’Educació Superior iniciat amb la Declaració de Bolonya (1999) i desenvolupat a l’estat espanyol amb l’aprovació del Reial Decret 1393/2007 de 29 d’octubre on s’estableix que tots els estudis universitaris oficials han d’incloure obligatòriament l’elaboració i defensa d’un treball final, ja sigui de grau, de màster o doctoral. Aquest procés de convergència no suposa únicament una reforma de caràcter estructural de l’ensenyament superior per facilitar la seva harmonització a escala europea, sinó també un canvi d’orientació del paradigma docent que  passa a estar centrat en la formació i adquisició de competències  i a situar l’alumne al centre del procés d’aprenentatge. Dins aquest canvi de paradigma, el TFG adquireix un rol fonamental en tant ha d’estar orientat a l’avaluació de competències associades al títol.  S’espera doncs que un TFG sigui exigent i rigorós, estigui ben redactat i formalment ben estructurat. Per obtenir el títol de , els estudiants han de realitzar un treball de final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals adquirides en el decurs dels estudis i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis i que d’acord amb el capítol III del RD 1393/2007 ha de tenir “un mínim de 6 crèdits i un màxim del 12,5 per cent del total dels crèdits del títol”. Continue reading “APUNT 0: El Treball de Fi de Grau en Ciències Polítiques”